Aktualijos

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE NUO 2020-05-18

Nuo šių metų gegužės 18 d. atnaujinama ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, veikla.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-05-11 sprendimas Nr. V- 1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ čia: VESOC sprendimas 2020-05-11.

REKOMENDACIJOS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE NUO 2020 M. GEGUŽĖS 18 D

1. Rekomenduojama, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigoje nuo 2020 m. gegužės 18 d. veiktų visos grupės. Vaikų skaičius grupėse gali būti iki 10, bet ne daugiau nei Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus.

2.Rekomenduojama vaiko tėvams (globėjams) ugdyti vaiką namuose:

2.1. kai vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas  Nr. V-483);

2.2. kai vaikas gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 metų amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2–4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapija ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną, ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).

2.3. kai vaikas kosėja, sloguoja, čiaudi ar turi kitų viršutinių kvėpavimo takų susirgimo požymių.

3. Užtikrinti, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo:

3.1. vaikai, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke;

3.2. ikimokyklinio ugdymo pedagogai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir auklėtojų padėjėjai tą pačią dieną dirbtų tik vienoje grupėje;

3.3. su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais (pvz., sargas, elektrikas, santechnikas ir pan.);

3.4. riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktą, jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu);

3.5. vaikai būtų maitinami grupės patalpose. Jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės bendra valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma. Lėkštės ir valgymo įrankiai turi būti plaunami karštu vandeniu ir indų plovikliu arba indaplovėje;

3.6. užtikrinti, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių ar pan.) po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinama ir išvalomos;

3.7. pagal galimybes ugdymo proceso didžiąją dalį organizuoti lauke įstaigos teritorijoje išlaikant fizinį atstumą. Lauko žaidimų erdvės turi būti suskirstytos atskiroms grupėms. Jei tokios galimybės nėra, į lauką vaikai turėtų būti vedami pagal iš anksto sudarytą grafiką.

4. Rekomenduoti švietimo pagalbos specialistams dirbti su vaikais nuotoliniu būdu. Jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.

5. Prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, pateikti informaciją:

5.1. kad asmenys, atlydintys vaikus, negali patekti į įstaigos grupės patalpas bei privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

5.2. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.).

6. Užtikrinti, kad šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės) ir šalia įėjimų į patalpas būtų įrengta (pastatyta) vienkartinėms apsaugos priemonėms išmesti skirta uždara šiukšlių dėžė.

7. Užtikrinti, kad būtų vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė.Temperatūra matuojama įėjus į patalpas o, atvykus didesniam vaikų skaičiui, gali būti matuojama ir grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo į įstaigą. Temperatūros duomenys užfiksuojami atskirame lape. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebūtų priimami.

8. Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant informuoti jo tėvus (globėjus). Jei vaikui pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks. Vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), tėvams (globėjams) turi būti rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija telefonu 1808 arba susisiekti su vaiko šeimos gydytoju dėl konsultacijos nuotoliniu būdu. Jeigu įstaigoje gauta informacija iš vaiko tėvų (globėjų) apie vaikui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai įstaiga turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

9. Užtikrinti, kad darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą (kol bus įvertinta vaikų sveikata ir į grupę atskirti tik vaikai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymių), dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Darbuotojams, nedalyvaujantiems vaikų sveikatos vertinime priimant juos į įstaigą, vykdantiems kitas veiklas įstaigos patalpose, dėvėti specifines asmens apsaugos priemones, susijusias su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevencija, nėra rekomenduojama.

10. Užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima:

10.1. informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą nevyktų;

10.2. matuoti darbuotojų kūno temperatūrą tik atvykus į darbą. Darbuotojus, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinti nuo darbo;

10.3. darbuotojus, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduoti konsultuoti Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;

10.4. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti NVSC, bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

10.5. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;

10.6. rekomenduojama, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje tiesiogiai su vaikais nedirbtų darbuotojai, priklausantys rizikos grupei (vyresnio nei 60 metų amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Įsakymu Nr. V-483);

10.7. ugdymo paslaugų vietoje su vaikais gali dirbti ir kiti pedagogai (nesant galimybei dirbti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams), pvz. meninio ugdymo mokytojas, kūno kultūros mokytojas, švietimo pagalbos  ir kiti specialistai, turintys pedagogo kvalifikaciją;

10.8. rekomenduojama ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, darbuotojams kartą per savaitę atlikti prevencinius tyrimus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

11. Užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, rankšluosčius rekomenduojama naudoti vienkartinius).

12. Įvertinti vaikų ugdymui reikalingus žaislus, priemones ir naudoti tas, kurias būtų galima valyti ar skalbti (draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų).

13. Užtikrinti, kad patalynė, rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai) keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę. Skalbiama įprastomis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūros vandenyje.

14. Užtikrinti, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui.

15. Užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai jose, žaislai turi būti valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. Kitas bendras patalpas (pavyzdžiui: laiptines, koridorius), taip pat dažnai liečiamus paviršius tose patalpose (turėklus, šviesos jungiklius, rankenas) rekomenduojama valyti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu būdu, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų atliekama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu

 http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327.pdf

Vilniaus miesto savivaldybės informacija tėvams cia : 2020 05 15 INFO TEVAMS .pdf                                                                                                                                                                                                                                                                               Plakatas apie ranku higiena.pdf

 
Ankstesni įrašai


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius (toliau – Skyrius), atsižvelgdamas į Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) prašymą, informuoja mokesleivių tėvelius ir moksleivius apie atsakomybę už vaikų netinkamą elgesį internete. 

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Psichologijos skyriaus specialistai parengė atmintinę mokiniams „Kaip tu gali padėti sau!"

KOKS AŠ NORIU BŪTI COVID-19 KARANTINO METU

Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerija (toliau - ŠMSM)  patvirtino, kad dėl viruso grėsmės, atsižvelgus į kitų šalių patirtį, nustatomos privalomos vaikų atostogos ir taip stabdomas ugdymo procesas š. m. kovo 13-27 d. Gavus pasirašytą ŠMSM įsakymą juo pasidalinsime.

Ruošiamasi  nuotolinio mokymosi proceso įgyvendinimui. Instrukcijas/rekomendacijas pateiksime artimiausiu metu. 

 

DĖL NAUJOJO KORONAVIRUSO (COVID-19) ATVEJO APIBRĖŽIMO ATNAUJINIMO

Atsižvelgiant į besikeičiančią naujojo koronoviruso (SARS-CoV-2) sukeliamos užkečiamosios ligos (COVID-19) epidemiologinę situaciją bei tarptautinių organizacijų gaires, teikiame atnaujintą šalių sąrašą, kurios priskiriamos rizikingoms teritorijoms: Kinija, Šiaurės Italija – (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), taip pat Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja ir Singapūras.