Valgiaraščiai

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS DARŽELYJE-MOKYKLOJE

Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų be atskiro tėvų prašymo.

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu.  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986

Nemokami pietūs priešmokyklinio amžiaus vaikams skiriami vadovaujantis

 Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2d5c2980984911e9aab6d8dd69c6da66/asr

Vaikai darželyje maitinami 4 kartus per dieną: pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, vakarienė.

Maistas gaminamas darželio -mokyklos virtuvėje.

Maisto produktus tiekia:

 UAB „Handelshus“, UAB „Sanitex“, UAB „Laukesta“, UAB „Maistulis“, UAB „Avanta“,  UAB “Officeday”

Vilniaus darzelis-mokyka “Dainorėliai” dalyvauja ES paramos programose „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“. Plačiau: https://www.pienasvaisiai.lt/.  Pagal šias programas produktus tiekia:  AB „Žemaitijos pienas“ ir UAB „Vaisiai jums“.

15 dienų perspektyvinis vaikų maitinimo valgiaraštis yra rengiamas atsižvelgiant į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, higienos normos reikalavimus, vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą. 

 
 
 
 
 
 
Valgiaraščius sudarė dietistė Vera Kartašova. Galima valgiaraščių korekcija.
 
Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“ valgiaraščiai kartojasi kas 3 savaites:
 
 
Atnaujinta: 2024-01-15